Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z korzystaniem z Serwisu. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 8.

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Serwis może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Na stronie internetowej Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki cookies. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Administrator Serwisu nie może ponosić odpowiedzialności za zasady posługiwania się plikami cookies obowiązującymi w tych serwisach.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies (parametry w tym zakresie mogą być zweryfikowane za pośrednictwem narzędzi przeglądarki internetowej – w tym zakresie Administrator Serwisu odsyła do linków do opisów obsługi najpopularniejszych przeglądarek internetowych, które znajdują się w pkt 9 poniżej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu,

 2. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Dokonując innego podziału niż ten przedstawiony w pkt 4, Administrator Serwisu wskazuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies rozdzielone ze względu na ingerencję w prywatność Użytkownika:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcjonalności, z których korzysta Użytkownik,

 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, wyglądu strony internetowej Serwisu, itp.

 1. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookies:

Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

atwdevelopment.pl

__EC_TEST__

Wygasają po zakończeniu sesji przeglądania

first party cookies (funkcjonalne)

atwdevelopment.pl

cookie_notice_accepted

Wygasają z upływem trzydziestu jeden dni

first party cookies (funkcjonalne)

 1. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do sieci za pośrednictwem urządzeń przenośnych, które działają podobnie jak komputery np. smartfonów obsługujących pełne wersje przeglądarek, Serwis wykorzystuje pliki cookies w podobny sposób jak w przypadku korzystania z komputera.

 1. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies można znaleźć na poniższych stronach:

 1. w przeglądarce  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 2. w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,

 3. w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,

 4. w zakresie urządzeń mobilnych – informacje o ustawieniach plików cookies znajdą się na stronach internetowych poszczególnych producentów (np. iOS, Android).

 1. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

ATWDEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Jeziorna 27, 57-400 Nowa Ruda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755426, NIP 8851640264, REGON 381676759, kapitał zakładowy 319.680,00 zł.

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego biuro@atwdevelopment.pl, za pomocą numeru telefonu 503350995 lub 608591094 bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO).

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i innych danych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celu wskazanym powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności dla, których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cel, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celu kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),

 • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.